Edukacja domowa

Czym jest edu­ka­cja domowa?

Edukacja domowa, to reali­za­cja za zgodą dyrek­tora szkoły, do której dziecko jest zapi­sane, pod­stawy pro­gra­mo­wej obo­wią­zu­ją­cej w pol­skim sys­te­mie oświaty w ramach nauki pobie­ra­nej przez dzieci bezpo­śred­nio od rodzi­ców lub osoby przez nich o to popro­szone.

Rodzice, którym bliska jest war­tość wycho­wa­nia i wykształ­ce­nia swoich dzieci, często chcą dać swoim pocie­chom coś więcej niż szko­łę… coś od siebie. Może wycho­wa­nie w war­to­ściach przez nich pożą­da­nych? Może pragną, by ich dzieci roz­wi­jały swój poten­cjał i mocne strony? A może znają deficyty swoich dzieci i chcą je kom­pen­so­wać naj­le­piej jak potra­fią? Może wresz­cie kochają swoje dzieci i naj­wyż­szą dla nich war­to­ścią są codzienne rela­cje z nimi, na które wciąż bra­kuje czasu? Często z tych przy­czyn decy­dują się na pod­ję­cie trudu ucze­nia swoich dzieci we wła­snych domach i oto­cze­niu wybra­nym przez siebie.

Posta­wić można tezę, że nikt nie zna tak dobrze poten­cjału swoich dzieci jak kocha­jący i świa­domy rodzic. Nikt rów­nież nie będzie w równym stop­niu zain­te­re­so­wany kom­pen­sa­cją defi­cy­tów dzieci jak ich rodzice. Czy więc pomysł, by uczyć naj­bliż­sze nam pocie­chy jest roz­sądny?

Empi­rycz­nie udo­wod­nione są pozy­tywne efekty naucza­nia w edu­ka­cji domo­wej, która wywo­dzi się jesz­cze z czasów poprze­dza­ją­cych pierw­sze powszechne sys­temy edu­ka­cyjne. Warun­kiem jest pozytywna odpo­wiedź na posta­wione sobie samemu pyta­nie: czy mogę poświę­cić czas mojemu dziecku i czy mój tryb życia stwa­rza wła­ściwe warunki do pod­ję­cia tego kroku? Należy mieć rów­nież świa­do­mość, że edu­ka­cja domowa to rów­nież styl życia kształ­tu­jący
fun­cjo­no­wa­nie w rodzi­nie.

Podję­cie decy­zji ucze­nia wła­snych dzieci, winno być kro­kiem odpo­wie­dzial­nym i prze­my­śla­nym. W pierw­szej
kolej­no­ści należy sobie zadać pyta­nie o moż­li­wość dys­po­no­wa­nia czasem potrzeb­nym do reali­za­cji tego
odpo­wie­dzial­nego zada­nia. Ana­li­zu­jąc swoje moż­li­wo­ści, rodzice często mają wątpliwo­ści, czy podo­łają
mery­to­rycz­nie temu zada­niu. Poja­wia się też wąt­pli­wość, czy ze względu na potrzebę rówie­śni­czych kon­tak­tów
spo­łecz­nych edu­ka­cja domowa jest dobra dla naszych dzieci?

Odpo­wia­da­jąc na wyni­ka­jące z powyż­szych pytań potrzeby, nasza Szkoła posta­no­wiła wyjść im na prze­ciw, stwa­rza­jąc dla rodzi­ców chęt­nych uczyć własne dzieci system kom­pen­su­jący utrud­nie­nia tego rodzaju edu­ka­cji. Zachę­ca­jąc do współ­pracy rodzi­ców, odda­jemy do ich dys­po­zy­cji poten­cjał zaple­cza edu­ka­cyj­nego Nie­pu­blicz­nej Szkoły
Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori w Toruniu wraz z bez­płat­nym udostępnie­niem lokalu szkoły, pra­cowni mon­tes­so­riań­skich i znaj­du­ją­cych się tam pomocy. Rodzice, by móc wery­fi­ko­wać postępy w nauce otrzy­mają rów­nież bez­płat­nie
narzę­dzia dia­gno­styczne.

W sys­te­mie edu­ka­cji domo­wej, jak każdy czło­wiek rodzice często rów­nież mają swoje słab­sze strony. Dla­tego
zachę­camy do kon­tak­tów między rodzi­nami i wza­jem­nej pomocy, pole­ga­ją­cej na wymia­nie doświad­czeń. Cenną pomocą jest pro­wa­dze­nie lekcji roz­wo­jo­wych z tema­tów, w któ­rych rodzic czuje, że ma moż­li­wość podzie­lić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi dziećmi, ale zapra­sza­jąc rów­nież na nie innych uczniów funk­cjo­nu­ją­cych w tym sys­te­mie. Pro­po­zy­cja uczest­nic­twa w cie­ka­wych warsztatach, zaję­ciach lub spo­tka­niach skie­ro­wana do innych, bardzo
uroz­ma­ica życie edu­ka­cji domowej. Dziś podzielę się war­to­ściową infor­ma­cją z innymi – jutro ktoś podzieli się
wia­do­mo­ścią ze mną. Szkoła jako plat­forma spo­tkań między rodzi­nami edu­ka­cji domo­wej, kom­pen­suje rów­nież dzieciom potrzeby kon­tak­tów spo­łecz­nych. Nie tylko jako wir­tu­alna plat­forma stwo­rzona przez nas w tym celu w sieci. Rów­nież jako miej­sce fizycz­nych kon­tak­tów każ­dego dnia.

Jeśli jednak nadal rodzic ma mery­to­ryczne wąt­pli­wo­ści w jako­ści wiedzy prze­ka­zy­wa­nej swo­jemu dziecku, moż­liwa jest kon­sul­ta­cja u nauczy­cieli sta­cjo­nar­nie pra­cu­ją­cych w naszej szkole i ich pomoc w wyja­śnie­niu poszcze­gól­nych zagad­nień.

Zachęcamy Pań­stwa do współ­pracy wraz z dziećmi! W przy­padku wąt­pli­wo­ści wyja­śnimy też zagadnie­nia for­malne i prawne funk­cjo­no­wa­nia sys­temu edu­ka­cji domo­wej w pol­skim sys­te­mie oświaty.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI W TORUNIU
ul. Poznańska 57-59, 87-100 Toruń
tel. 608 726 277